ชุดวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบแสดงผลทันทีในการวิเคราะห์ท่าทาง ราคา 1,100,000 บาท

คุณลักษณะเฉพาะ

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการศึกษาลักษณะการเคลื่อนไหวได้จากภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้อธิบายในเชิงชีวกลศาสตร์ให้กับนักกีฬาและผู้สนใจได้ เป็นอุปกรณ์สำหรับบันทึกภาพเคลื่อนไหว (Video base high speed) พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหว สามารถแสดงผลการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบทันทีขณะบันทึกภาพ (Real time tracking) ใช้งานได้อย่างสะดวกในทุกสภาพแสงทั้งในอาคารและกลางแจ้ง อุปกรณ์มีความสะดวกในการขนย้ายเพื่อใช้งานนอกสถานที่  

สามารถนำข้อมูลที่เป็นภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง, แก้ไขการเคลื่อนไหว

สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวพร้อมกับการติดตาม (Tracking) อุปกรณ์แสดงเครื่องหมายชนิดไดโอดเปล่งแสง (LED Marker) แบบอัตโนมัติทันทีทันใดจากภาพเคลื่อนไหว 

สามารถระบุระยะพิกัดอุปกรณ์แสดงเครื่องหมายชนิดไดโอดเปล่งแสงได้ สูงสุดไม่น้อยกว่า  5 ตำแหน่งพร้อมกัน

สามารถจำแนกอุปกรณ์แสดงเครื่องหมายชนิดไดโอดเปล่งแสงด้วยสีของอุปกรณ์แสดงเครื่องหมายได้สูงสุด 3 สี ได้แก่ สีแดง สีน้ำเงินและสีเขียว และสามารถเปลี่ยนสีของแสงที่แสดงได้ด้วยอุปกรณ์ควบคุม (รีโมท)

สามารถเทียบระยะมาตรฐาน (Calibrate) แบบ 2 มิติ ในแนวตั้ง (Vertical) และแนวนอน (Horizontal) 

สามารถเทียบระยะมาตรฐานของการบิดเบือน (Distort) โดยใช้การเทียบระยะมาตรฐานแบบกระดานหมากรุก (Camera distort calibration)

สามารถวัดมุมที่กำหนดโดยโปรแกรมหรือตามความต้องการของผู้ใช้ได้

สามารถแสดงการวัดเป็นเส้นกราฟและแบบตัวเลขในภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูงขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

สามารถนำเข้าภาพเคลื่อนไหวจากแหล่งข้อมูลอื่นได้

สามารถวัดระยะระหว่างจุด 2 จุด แบบอัตโนมัติทันทีทันใดจากภาพเคลื่อนไหว

สามารถแสดงข้อมูลมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อหรือจุด 3 จุด (3 Points angle) แบบอัตโนมัติทันทีทันใดจากภาพเคลื่อนไหว

สามารถแสดงข้อมูลมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อหรือจุด 4 จุด (4 Points angle) แบบอัตโนมัติทันทีทันใดจากภาพเคลื่อนไหว

สามารถวัดมุมที่เปลี่ยนแปลงไปในแนวแกน X หรือ Y ของจุด 2 จุด (Angle to the plane) แบบ 2 มิติ (2D) ได้ 

มีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่กำหนดไว้แล้ว (Predefined report) สำหรับการวิเคราะห์ การเดิน (Gait  analysis) แบบ 2 มิติ (2D Gait analysis) 

สามารถระบุช่วงของการเดิน (Gait phase) สำหรับวิเคราะห์การเดินได้ (Gait Analysis)

มีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่กำหนดไว้แล้ว (Predefined report) สำหรับการวิเคราะห์ การวิ่ง (Running  Analysis)  แบบ 2 มิติ (2D Running analysis)  สามารถระบุช่วงของการวิ่ง (Running phase) สำหรับ วิเคราะห์การวิ่งได้ (Running analysis)

มีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่กำหนดไว้แล้ว (Predefined report ) สำหรับการวิเคราะห์ การปั่นจักรยาน  (Bike analysis) 

สามารถระบุช่วงของการปั่น (Spin phase) สำหรับวิเคราะห์การปั่นจักรยานได้ (Bike analysis)

มีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่กำหนดไว้แล้ว (Predefined report ) สำหรับการวิเคราะห์การกระโดด (Jump analysis)

สามารถควบคุมการเล่นภาพและข้อมูลการวัด รวมถึงเลือกข้อมูลส่วนที่ต้องการรายงานได้

สามารถรายงานผลการวิเคราะห์เป็นข้อมูลตาราง (Excel) หรือรูปแบบเอกสาร (PDF) ได้อย่างรวดเร็ว

สามารถบันทึกภาพวีดีโอพร้อมแนวเส้นการเคลื่อนไหวได้

สามารถรายงานผลการวิเคราะห์การเดิน (Gait analysis) แบบเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของการเดิน (Normal gait analysis) 

สามารถปรับการบันทึกภาพเพื่อป้องกันการสะท้อนของแสง (light Reflex) ได้

สามารถปรับความเข้มของสี Markers ได้

สามารถปรับความเข้มของแสงได้โดยใช้เครื่องมือในโปรแกรม

สามารถหมุนภาพกลับในแนวปกติได้ (กรณีวางกล้องผิดแนว) โดยใช้เครื่องมือใน Program

มีเครื่องมือวาดเส้น สามารถวัดระยะ มุม จากภาพนิ่งในโปรแกรม

ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์

ใน 1 ชุดประกอบด้วย 

 

 

กล้องบันทึกข้อมูลการเคลื่อนไหวพร้อมเลนส์  (Optical lens ปรับระยะด้วยมือ)  1 ชุด

คุณลักษณะเฉพาะ

สามารถรับภาพสี ความเร็วไม่น้อยกว่า 100 เฟรมต่อวินาที

สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายเชื่อมต่อได้ (POE)

สามารถใช้โปรแกรมควบคุมบนระบบปฏิบัติการวินโดว์

ขาตั้งกล้องชนิดไม่น้อยกว่า 3 ขา พร้อมหัวต่อ

 

 

 

ชุดเชื่อมต่อสัญญาณแบบประสานสัมพันธ์ (Synchronize ) จำนวน 1 ชุด

คุณลักษณะเฉพาะ

สายสัญญาณแบบกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (GigE) 

สามารถนำกำลังไฟฟ้าสำหรับกล้องวิดิโอ

กล่องเชื่อมต่อสายสัญญาณ 

อุปกรณ์แสดงเครื่องหมายชนิดไดโอดเปล่งแสง 

พร้อมอุปกรณ์ควบคุม

เทปยืดหยุ่นสำหรับติดอุปกรณ์แสดงเครื่องหมาย 

 

 

คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบพกพา 1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

มีหน่วยประมวลผล ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.0 กิกะเฮิร์ต

มีหน่วยความจำ ไม่น้อยกว่า 4 กิกะไบท์

มีความจุฮาร์ดดิส ไม่น้อยกว่า 250 กิกะไบท์

มีความสามารถในการสื่อสารทั้งแบบ Ethernet และ

ไร้สายแบบ Wi-Fi

มีหน้าจอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว

มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows10 

มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

กระเป๋ามีวัสดุกันกระแทก 

 

เครื่องพิมพ์ จำนวน  1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

มีเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์สีหรือขาวดำได้ 


 

 

 

ชุดฝึกและฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยออกซิเจน ราคา 13,610,000 บาท

คุณลักษณะทั่วไป

1. ห้องชุดฝึกและฟื้นฟู เป็นระบบห้องจำลองสภาพพื้นที่สูง ควบคุมปริมาณออกซิเจน สามารถแยกออกเป็น ห้องฝึก 1 ห้อง, ห้องฟื้นฟู 1 ห้อง และ 1 ห้องควบคุม

2. ห้องสำหรับฝึก เป็นห้องจำลองสภาพพื้นที่สูง ควบคุมให้ปริมาณออกซิเจนน้อยกว่าบรรยากาศทั่วไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเม็ดเลือดในร่างกาย เพิ่มปริมาณการใช้พลังงานและแคลอรี่

3. ห้องสำหรับฟื้นฟู เป็นห้องควบคุมปริมาณออกซิเจนมากกว่าบรรยากาศทั่วไป เพื่อฟื้นฟูความเหนื่อยได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มขบวนการฟื้นคืนลดกรดแลคติคออกจากกล้ามเนื้อ


คุณลักษณะเฉพาะ

1. ห้องชุดมีขนาดโดยรวม มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 7 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 2 เมตร แบ่งได้ 3 ห้อง คือ

    ห้องฝึกออกซิเจนน้อย, 2) ห้องฟื้นฟูออกซิเจนมาก และ 3) ห้องควบคุม

2. ห้องฝึกสามารถปรับระดับอากาศในที่สูงตามระดับน้ำทะเลได้ ตั้งแต่ 500 – 4,000 เมตร

3. ควบคุมการเพิ่มระดับความสูงได้แม่นยำ   40 เมตร

4. ระยะเวลาในการเติมแรงดันอากาศ ตั้งแต่ 0  -  4,000 เมตร  ภายในระยะเวลา 120 นาที

5. การควบคุมแบบหน้าจอสัมผัสที่มีระดับรหัสผ่านที่ด้านนอกห้องชุด โดยควบคุมระดับออกซิเจน รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วย

6. ทั้งห้องฝึกและห้องฟื้นฟูจะติดตั้งชุดเซ็นเซอร์สำหรับวัดออกซิเจน เพื่อตรวจสอบความเข้มข้นของออกซิเจนภายในห้อง พร้อมกับระบบฉุกเฉินหยุดการทำงาน หากพบค่าที่ผิดปกติสูงเกินกว่าที่ตั้งไว้

7. ทั้งห้องฝึกและห้องฟื้นฟูจะติดตั้งชุดเซ็นเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิ, ความชื้น

8. ภายในห้องฝึกมีจอมอนิเตอร์แสดงสถานะปัจจุบัน โดยแสดงระดับความสูงเป็นเมตร, ระดับออกซิเจนเป็นเปอร์เซ็นต์ และระดับคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหน่วย ppm รวมถึงแสดงอุณหภูมิ และมีระบบแจ้งเตือนการชำรุดเสียหายขณะใช้งาน

9. ระบบควบคุมตั้งเวลา ช่วยให้ห้องพร้อมใช้งานในระดับความสูงที่กำหนดหรือตามเวลาที่กำหนด และบันทึกการใช้งานในห้อง

10. ระบบปรับอากาศสำหรับควบคุมอุณหภูมิในห้องฝึกและห้องฟื้นฟู มีขนาดไม่น้อยกว่า 20,000 BTU ต่อขนาดห้องไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร โดยทำงานร่วมกับระบบควบคุมออกซิเจนภายในห้อง และเชื่อมต่อกับระบบควบคุมส่วนกลาง

 

เทศบาลเมืองมหาสารคาม


เทศบาลตำบลประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

อบต.ขมิ้น จ.สกลนครELLIPTICAL/เครื่องเดินวงรี

เครื่องเดินฝึกกล้ามเนื้อแบบสกีภูเขา

คุณสมบัติ

 

* มีลักษณะการใช้งานแบบสกีภูเขา โดยมีการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง  (แบบแนวโค้ง ลักษณะแคบ-กว้าง) สามารถฝึกการเคลื่อนไหวได้ทั้งส่วนบน-ล่างได้

* สามารถกำเนิดพลังงานไฟฟ้าด้วยตัวเอง(Self generating) ด้วยการก้าวเดินใช้งาน

* ปรับความฝืด 20ระดับ

* โปรแกรมออกกำลังกาย ได้แก่ โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพ (Fit-Test) ,  โปรแกรมฝึกขึ้นภูเขา ,  โปรแกรมปรับเอง (Manual) , โปรแกรมฝึกแบบขึ้นที่ราบสูง, โปรแกรมเผาผลาญไขมัน , โปรแกรมควบคุมหัวใจเพื่อสมรรถภาพหัวใจ , โปรแกรมฝึกแบบหนักสลับเบา , โปรแกรมควบคุมหัวใจเพื่อลดน้ำหนัก ,  โปรแกรมกำหนดอัตราการเต้นหัวใจ

* จอ LED ( แสดงค่าตัวเลขแบบ LCD ) แสดงค่า ระดับความหนัก , เป้าหมายการฝึก , อัตราการเต้นหัวใจ , แคลอรี่ , แคลอรี่ต่อชั่วโมง , ค่า METs , ค่าวัตต์ , ความเร็ว , ระยะทาง , ระยะเวลา

* วัดอัตราการเต้นหัวใจแบบไร้สายและแบบสัมผัสด้วยมือจับได้

* สามารถวางขวดน้ำ , หนังสือ , มีช่องต่อสัญญาณหูฟัง , มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน

* สามารถเชื่อมต่อลำโพงได้ , USB  , มีพัดลมระบายความร้อน

* รับน้ำหนักผู้ใช้สูงสุดได้ 227 กิโลกรัม 

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อเลียนแบบการเดินตามธรรมชาติแบบจานปั่น


 

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อเลียนแบบการเดินตามธรรมชาติแบบจานปั่น

คุณสมบัติ

                 * เครื่องเดินวงรีแบบจานปั่นไม่อิสระ ที่ปั่นเดินหน้าและถอยหลังได้       

                 * หน้าจอแสดงผลและมือจับสามารถปรับระดับความสูงได้ ไม่น้อยกว่า ระดับ โดยการปรับแบบสลักดึง เพื่อให้เหมาะกับรูปร่างของผู้ใช้งาน   

                 * หน้าจอ LCD แสดงผล รอบต่อนาทีกำลังงานที่ปั่นเป็นวัตต์กิโลแคลอรีอัตราการเต้นหัวใจเวลา ความหนัก (เกียร์และระยะทาง

                 * รองรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณอัตราการเต้นหัวใจแบบไร้สาย

                 * ตัวถ่วงน้ำหนักจานหมุนอยู่ตรงกลางอุปกรณ์ ป้องกันการเกิดอันตราย

4                * มือจับหุ้มโฟมกันลื่น ให้ความรู้สึกนุ่ม มีลักษณะการจับแบบมือจับอยู่กับที่ไม่น้อยกว่า  แบบ และการจับแบบมือจับเคลื่อนไหวพร้อมกับเท้าถีบ แบบ เพื่อให้เหมาะกับท่าทางการฝึกและใช้กล้ามเนื้อ

                 * โครงสร้างเหล็ก จานปั่นอลูมิเนียมน้ำหนักเบา มีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก

                 * อุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า   55 x 115 x 160 เซนติเมตร

                 * เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอเมริกาหรือยุโรป

2               * ปรับความฝืดแบบเกียร์คันโยกได้ไม่น้อยกว่า  24 ระดับ ด้วยแรงต้านทานระบบแม่เหล็กถาวร เพื่อให้การปรับหนักเบาเป็นไปอย่างนุ่มนวลและไม่มีเสียง


 

 


เครื่องเดินฝึกกล้ามเนื้อแบบสกีภูเขา 

(ลักษณะ)

* เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะการก้าวแบบสกีภูเขาที่ให้การเคลื่อนที่ทั้งเลื่อนขึ้นและลงแบบแนวโค้งแคบ-กว้าง

* มีระบบปรับความฝืด  ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นระบบเหนี่ยวนำแม่เหล็ก ปรับความฝืดไม่น้อยกว่า20 ระดับ

* สามารถกำเนิดพลังงานไฟฟ้าด้วยตัวเอง (Self generating)

* สามารถฝึกเคลื่อนไหวแบบทั้งส่วนบนและส่วนล่าง

สามารถรองรับน้ำหนักผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า  225 กิโลกรัม

* โปรแกรมออกกำลังกาย  ได้แก่   โปรแกรมอิสระควบคุมด้วยตนเอง (Manual) , โปรแกรมฝึกแบบขึ้นที่ราบสูง ,  โปรแกรมเผาผลาญไขมัน  ,  โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพ (Fit-Test) , โปรแกรมฝึกขึ้นภูเขา , โปรแกรมฝึกแบบหนักสลับเบา ไม่น้อยกว่า 2 แบบ ,  โปรแกรมควบคุมหัวใจเพื่อลดน้ำหนัก  , โปรแกรมกำหนดอัตราการเต้นหัวใจ     

     * สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจแบบมือจับและรองรับการวัดอัตราเต้นหัวใจแบบไร้สาย

* มีระยะระยะช่วงก้าว ไม่น้อยกว่า  20 นิ้ว

* สามารถควบคุมระดับความหนักได้ที่มือจับ

* มีช่องต่อเชื่อมต่อหูฟัง

     * การแสดงผลของหน้าจอแบบจุด LED และแสดงค่าตัวเลขแบบ LCD แสดงผล อัตราการเต้นหัวใจ , แคลอรี่ , แคลอรี่ต่อชั่วโมง , ค่า METs , ค่าวัตต์ (Watts) , ความเร็ว , ระยะทาง , ระยะเวลา , ระดับความหนัก  , เป้าหมายการฝึก

มีช่องสำหรับวางขวดน้ำและวางหนังสือ, มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน

อุปกรณ์มีขนาด ไม่น้อยกว่า  105 x 172 x 185 เซนติเมตร


 

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อเลียนแบบการเดินตามธรรมชาติแบบจานปั่น 

 คุณลักษณะ

-  หน้าจอ LCD แสดงระยะทาง / รอบต่อนาที /กำลังงานที่ปั่นเป็นวัตต์ / กิโลแคลอรี/ อัตราการเต้นหัวใจ/ เวลา

    ความหนัก (เกียร์)  

-  รองรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณอัตราการเต้นหัวใจ ( แบบไร้สาย )

-  ปรับความฝืด ได้  24 ระดับ 

-  ขนาด 55 x 107 x155 ซม.

-  เป็นผลิตภัณฑ์ของ USA , มีมาตรฐาน CE 


 

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อเลียนแบบการเดินตามธรรมชาติแบบจานปั่น 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.ปรับความฝืด 20 ระดับด้วยระบบเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

2.หน้าจอ LED สีเขียว แสดงผลแบบจุด (Dot Matrix) 1 หน้าจอใหญ่ และหน้าจอแสดงข้อความ (Alphanumeric) พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมและสัญญาณไฟ LED ของโปรแกรม

3.หน้าจอแสดงข้อมูลการออกกำลังกาย คือ เวลา, ระดับความหนัก, แคลอรี, ก้าวต่อนาที, จำนวนก้าว, ระยะทาง, วัตต์, ชีพจร และเปอร์เซ็นต์อัตราการเต้นหัวใจ

 

 

 

GYM/อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ


อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออก ( Chest Press ) ราคา 670,000 บาท

คุณลักษณะเฉพาะ 

สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 260 ปอนด์ น้ำหนักแผ่นละไม่น้อยกว่า 20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อยในการเพิ่มไม่น้อยกว่า  5 ปอนด์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ระดับ แบบหมุนลูกบิดเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน 

ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายพานสังเคราะห์เสริมแรง (เส้นใยเคฟล่าร์)

ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ ไม่น้อยกว่า 3 ตำแหน่ง และสามารถปรับมุมระหว่างตำแหน่งมัดกล้ามเนื้อได้ ไม่น้อยกว่า  2 ตำแหน่ง เพื่อให้ขบวนการพัฒนากล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับระบบลูกเบี้ยวแบบปรับไม่ได้

เบาะนั่งปรับระดับความสูงได้

โครงสร้างทำด้วยเหล็กเคลือบสี , มีแผงครอบปิดชุดน้ำหนัก 

อุปกรณ์มีขนาด ไม่น้อยกว่า  กว้าง 125 x ยาว 130 x สูง 135 เซนติเมตร

 


อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง ( Back Extension ) ราคา 457,000 บาท

คุณลักษณะเฉพาะ 

สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า  260 ปอนด์  น้ำหนักแผ่นละ ไม่น้อยกว่า 20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อยในการเพิ่ม ไม่น้อยกว่า  5 ปอนด์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ระดับ แบบหมุนลูกบิดเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน

ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายพานสังเคราะห์เสริมแรง (เส้นใยเคฟล่าร์)

ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ ไม่น้อยกว่า 3 ตำแหน่ง และสามารถปรับมุมระหว่างตำแหน่งมัดกล้ามเนื้อได้ ไม่น้อยกว่า  2 ตำแหน่ง เพื่อให้ขบวนการพัฒนากล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับระบบลูกเบี้ยวแบบปรับไม่ได้

เบาะนั่งปรับระดับความสูงได้ 

โครงสร้างทำด้วยเหล็กเคลือบสี , มีแผงครอบปิดชุดน้ำหนัก 

อุปกรณ์มีขนาด ไม่น้อยกว่า   กว้าง 85 x ยาว 100 x สูง 135 เซนติเมตร


 

 

 

อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหลังส่วนบน ( Diverging Seated Row ) ราคา 526,000 บาท

คุณลักษณะเฉพาะ 

สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม ไม่น้อยกว่า  260 ปอนด์ น้ำหนักแผ่นละไม่น้อยกว่า  20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อยในการเพิ่มไม่น้อยกว่า  5 ปอนด์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ระดับ แบบหมุนลูกบิดเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน

ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายพานสังเคราะห์เสริมแรง (เส้นใยเคฟล่าร์)

ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ ไม่น้อยกว่า 3 ตำแหน่ง และสามารถปรับมุมระหว่างตำแหน่งมัดกล้ามเนื้อได้ ไม่น้อยกว่า  2 ตำแหน่ง เพื่อให้ขบวนการพัฒนากล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับระบบลูกเบี้ยวแบบปรับไม่ได้

เบาะนั่งปรับระดับความสูงได้

โครงสร้างทำด้วยเหล็กเคลือบสี , มีแผงครอบปิดชุดน้ำหนัก 

อุปกรณ์มีขนาด ไม่น้อยกว่า  กว้าง 100 x ยาว 155 x สูง 135 เซนติเมตร


 

 


อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหลังส่วนกลาง ( Diverging Lat Pulldown ) ราคา 639,000 บาท

คุณลักษณะเฉพาะ 

สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 260 ปอนด์ (120 กิโลกรัม) น้ำหนักแผ่นละไม่น้อยกว่า  20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อยในการเพิ่มไม่น้อยกว่า  5 ปอนด์ จำนวนไม่น้อยกว่า2 ระดับ แบบหมุนลูกบิดเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน

ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายพานสังเคราะห์เสริมแรง (เส้นใยเคฟล่าร์)

ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ ไม่น้อยกว่า 3 ตำแหน่ง และสามารถปรับมุมระหว่างตำแหน่งมัดกล้ามเนื้อได้ ไม่น้อยกว่า  2 ตำแหน่ง เพื่อให้ขบวนการพัฒนากล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับระบบลูกเบี้ยวแบบปรับไม่ได้

เบาะนั่งปรับระดับความสูงได้

โครงสร้างทำด้วยเหล็กเคลือบสี , มีแผงครอบปิดชุดน้ำหนัก 

อุปกรณ์มีขนาด ไม่น้อยกว่า   กว้าง 100 x ยาว 145 x สูง 190 เซนติเมตร


 

 


อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อท้อง ( Abdominal Crunch ) ราคา 476,000 บาท

คุณลักษณะเฉพาะ 

สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 260 ปอนด์ น้ำหนักแผ่นละไม่น้อยกว่า  20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อยในการเพิ่มไม่น้อยกว่า  5 ปอนด์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ระดับ แบบหมุนลูกบิดเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน 

ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายพานสังเคราะห์เสริมแรง (เส้นใยเคฟล่าร์)

ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ ไม่น้อยกว่า 3 ตำแหน่ง และสามารถปรับมุมระหว่างตำแหน่งมัดกล้ามเนื้อได้ ไม่น้อยกว่า  2 ตำแหน่ง เพื่อให้ขบวนการพัฒนากล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับระบบลูกเบี้ยวแบบปรับไม่ได้

เบาะนั่งปรับระดับความสูงได้ 

โครงสร้างทำด้วยเหล็กเคลือบสี , มีแผงครอบปิดชุดน้ำหนัก 

อุปกรณ์มีขนาด ไม่น้อยกว่า  กว้าง 100 x ยาว 110 x สูง 135 เซนติเมตร


 

 


อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลัง ( Seated Leg Curl ) ราคา 588,000 บาท

คุณลักษณะเฉพาะ 

สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม ไม่น้อยกว่า 260 ปอนด์ น้ำหนักแผ่นละไม่น้อยกว่า  20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อยในการเพิ่มไม่น้อยกว่า  5 ปอนด์ จำนวนไม่น้อยกว่า  2 ระดับ แบบหมุนลูกบิดเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน

ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายพานสังเคราะห์เสริมแรง (เส้นใยเคฟล่าร์)

ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ ไม่น้อยกว่า 3 ตำแหน่ง และสามารถปรับมุมระหว่างตำแหน่งมัดกล้ามเนื้อได้ ไม่น้อยกว่า  2 ตำแหน่ง เพื่อให้ขบวนการพัฒนากล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับระบบลูกเบี้ยวแบบปรับไม่ได้

เบาะพิงหลังปรับระยะได้

เบาะดันต้นขาปรับได้

โครงสร้างทำด้วยเหล็กเคลือบสี , มีแผงครอบปิดชุดน้ำหนัก 

อุปกรณ์มีขนาด ไม่น้อยกว่า   กว้าง 85 x ยาว 140 x สูง 130 เซนติเมตร


 

 


อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้า ( Leg Extension ) ราคา 588,000 บาท

คุณลักษณะเฉพาะ 

สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 260 ปอนด์ น้ำหนักแผ่นละไม่น้อยกว่า 20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อยในการเพิ่มไม่น้อยกว่า 5 ปอนด์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ระดับ แบบหมุนลูกบิดเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน 

ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายพานสังเคราะห์เสริมแรง (เส้นใยเคฟล่าร์)

ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ ไม่น้อยกว่า 3 ตำแหน่ง และสามารถปรับมุมระหว่างตำแหน่งมัดกล้ามเนื้อได้ ไม่น้อยกว่า  2 ตำแหน่ง เพื่อให้ขบวนการพัฒนากล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับระบบลูกเบี้ยวแบบปรับไม่ได้

เบาะพิงหลังปรับระยะได้

โครงสร้างทำด้วยเหล็กเคลือบสี , มีแผงครอบปิดชุดน้ำหนัก 

อุปกรณ์ขนาด ไม่น้อยกว่า  กว้าง 90 x ยาว 100 x สูง 135 เซนติเมตร


 

 


อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นแขนส่วนหลัง ( Tricep Extension ) ราคา 548,000 บาท

คุณลักษณะเฉพาะ 

สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์  น้ำหนักแผ่นละไม่น้อยกว่า 20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อยในการเพิ่มไม่น้อยกว่า 5 ปอนด์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ระดับ แบบหมุนลูกบิดเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน

ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายพานสังเคราะห์เสริมแรง (เส้นใยเคฟล่าร์)

ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ ไม่น้อยกว่า 3 ตำแหน่ง และสามารถปรับมุมระหว่างตำแหน่งมัดกล้ามเนื้อได้ ไม่น้อยกว่า  2 ตำแหน่ง เพื่อให้ขบวนการพัฒนากล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับระบบลูกเบี้ยวแบบปรับไม่ได้

เบาะนั่งปรับความสูงให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายของผู้ฝึกได้ เพื่อให้จุดหมุนของเครื่องอยู่ในแนวเดียวกันกับข้อศอกบนเบาะรองต้นแขนที่ออกแบบอย่างได้สัดส่วน

เบาะนั่งปรับระดับความสูงได้ 

โครงสร้างทำด้วยเหล็กเคลือบสี , มีแผงครอบปิดชุดน้ำหนัก 

อุปกรณ์มีขนาด ไม่น้อยกว่า   กว้าง 85 x ยาว 100 x สูง 135 เซนติเมตร


 

 


อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นแขนส่วนหน้า ( Arm Curl ) ราคา 575,000 บาท

คุณลักษณะเฉพาะ 

สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า  200 ปอนด์ น้ำหนักแผ่นละไม่น้อยกว่า 20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อยในการเพิ่มไม่น้อยกว่า 5 ปอนด์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ระดับ แบบหมุนลูกบิดเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน 

ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายพานสังเคราะห์เสริมแรง (เส้นใยเคฟล่าร์)

ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ ไม่น้อยกว่า 3 ตำแหน่ง และสามารถปรับมุมระหว่างตำแหน่งมัดกล้ามเนื้อได้ ไม่น้อยกว่า  2 ตำแหน่ง เพื่อให้ขบวนการพัฒนากล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับระบบลูกเบี้ยวแบบปรับไม่ได้

เบาะนั่งปรับระดับความสูงได้

โครงสร้างทำด้วยเหล็กเคลือบสี , มีแผงครอบปิดชุดน้ำหนัก 

อุปกรณ์มีขนาด ไม่น้อยกว่า  กว้าง 85 x ยาว 110 x สูง 135 เซนติเมตร


 

 


อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อขารวม ( Leg Press ) ราคา 809,000 บาท

 คุณลักษณะเฉพาะ 

สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 500 ปอนด์  น้ำหนักแผ่นละ ไม่น้อยกว่า 20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อยในการเพิ่มไม่น้อยกว่า 5 ปอนด์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ระดับ แบบหมุนลูกบิดเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน 

ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายพานสังเคราะห์เสริมแรง (เส้นใยเคฟล่าร์)

ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ ไม่น้อยกว่า 3 ตำแหน่ง และสามารถปรับมุมระหว่างตำแหน่งมัดกล้ามเนื้อได้ ไม่น้อยกว่า  2 ตำแหน่ง เพื่อให้ขบวนการพัฒนากล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับระบบลูกเบี้ยวแบบปรับไม่ได้

เบาะพิงหลังปรับมุมได้ 

โครงสร้างทำด้วยเหล็กเคลือบสี , มีแผงครอบปิดชุดน้ำหนัก 

อุปกรณ์มีขนาด ไม่น้อยกว่า  กว้าง 90 x ยาว 145 x สูง 170 เซนติเมตร


 

 


 อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อไหล่ ( Shoulder Press ) ราคา 490,000 บาท

คุณลักษณะเฉพาะ 

สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์  น้ำหนักแผ่นละไม่น้อยกว่า 20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อยในการเพิ่มไม่น้อยกว่า 5 ปอนด์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ระดับ แบบหมุนลูกบิดเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน 

ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายพานสังเคราะห์เสริมแรง (เส้นใยเคฟล่าร์)

ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ ไม่น้อยกว่า 3 ตำแหน่ง และสามารถปรับมุมระหว่างตำแหน่งมัดกล้ามเนื้อได้ ไม่น้อยกว่า  2 ตำแหน่ง เพื่อให้ขบวนการพัฒนากล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับระบบลูกเบี้ยวแบบปรับไม่ได้

เบาะนั่งปรับระดับความสูงได้

โครงสร้างทำด้วยเหล็กเคลือบสี , มีแผงครอบปิดชุดน้ำหนัก 

อุปกรณ์มีขนาด ไม่น้อยกว่า  กว้าง 125 x ยาว 130 x สูง 135 เซนติเมตร


 

 

 

เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อไหล่แบบลูกเบี้ยวปรับได้ 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เครื่องสำหรับฝึกกล้ามเนื้อไหล่ (Shoulder Press) โดยการนั่งยกแขนขึ้นดันขึ้นลงต้านกับน้ำหนัก

2.มีคันโยกปรับลูกเบี้ยวสำหรับปรับมุมกล้ามเนื้อ 

3.ใช้สายพานเส้นใยเคฟล่าร์ในการดึงแผ่นน้ำหนัก

4.การปรับมุมการฝึกของกล้ามเนื้อใช้ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ 

5.เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ 3 ตำแหน่ง คือ 

•ตำแหน่งที่ 1 กลางมัดกล้ามเนื้อ

•ตำแหน่งที่ 2 ปลายมัดกล้ามเนื้อ 

•ตำแหน่งที่ 3 ต้นมัดกล้ามเนื้อ 

6.เบาะนั่งปรับได้ตามสรีระของผู้ฝึกได้ 

7.มีฝาครอบปิดชุดน้ำหนักทั้งด้านนอกและด้านใน

8.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

9.ชุดแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม 195 ปอนด์ น้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์  

10.สามารถเพิ่มน้ำหนักย่อยได้ละเอียดถึง 5 ปอนด์ จำนวน 2 ระดับ แบบหมุนลูกบิด 

11.ขนาดของเครื่อง 139.5 x 144.5 x 149.5 เซนติเมตร 

 


 

เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออกส่วนข้างและหลังส่วนบนแบบลูกเบี้ยวปรับได้    

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เครื่องฝึกกล้ามเนื้ออกส่วนข้างและหลังส่วนบน (Pec Fly & Rear Delt) โดยนั่งหลังพิงเบาะแล้วดันแขนเข้า และนั่งอกชิดเบาะแล้วกางแขนออก ออกแรงต้านกับน้ำหนัก

2.มีคันโยกปรับลูกเบี้ยวสำหรับปรับมุมกล้ามเนื้อ 

3.ใช้สายสลิงในการดึงแผ่นน้ำหนัก

4.การปรับมุมการฝึกของกล้ามเนื้อใช้ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ 

5.เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ 3 ตำแหน่ง คือ 

•ตำแหน่งที่ 1 กลางมัดกล้ามเนื้อ

•ตำแหน่งที่ 2 ปลายมัดกล้ามเนื้อ 

•ตำแหน่งที่ 3 ต้นมัดกล้ามเนื้อ 

6. เบาะนั่งปรับได้ตามสรีระของผู้ฝึกได้ 6 ระดับ

7. มีฝาครอบปิดชุดน้ำหนักทั้งด้านนอกและด้านใน

8. โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

9. สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 260 ปอนด์ น้ำหนักแผ่นละไม่น้อยกว่า  20 ปอนด์ 

10. สามารถเพิ่มน้ำหนักย่อยได้ละเอียดถึง 5 ปอนด์ จำนวน 2 ระดับ แบบหมุนลูกบิด 

 


เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลังท่านั่งแบบลูกเบี้ยวปรับได้

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เครื่องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลัง (Seated Leg Curl) โดยการนั่งพับขาเตะขึ้น-ลง

2.มีคันโยกปรับลูกเบี้ยวสำหรับปรับมุมกล้ามเนื้อ 

3.ใช้สายพานเส้นใยเคฟล่าร์ในการดึงแผ่นน้ำหนัก

4.การปรับมุมการฝึกของกล้ามเนื้อใช้ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ 

5.เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ 3 ตำแหน่ง คือ 

•ตำแหน่งที่ 1 กลางมัดกล้ามเนื้อ

•ตำแหน่งที่ 2 ปลายมัดกล้ามเนื้อ 

•ตำแหน่งที่ 3 ต้นมัดกล้ามเนื้อ 

6.  เบาะพิงหลังและดันต้นขาปรับได้ตามสรีระของผู้ฝึกได้

7.  มีฝาครอบปิดชุดน้ำหนักทั้งด้านนอกและด้านใน

8.  โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

9.  สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม 195 ปอนด์ น้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ 

10. สามารถเพิ่มน้ำหนักย่อยได้ละเอียดถึง 5 ปอนด์ จำนวน 2 ระดับ แบบหมุนลูกบิด 

11. ขนาดของเครื่อง 152 x 96.5 x 149.5 เซนติเมตร 

 


 

เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออก 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เครื่องฝึกกล้ามเนื้ออก (Chest Press) ด้วยการนั่งแล้วดันแขนไปด้านหน้าออกแรงต้านกับน้ำหนัก

2.มีคันโยกปรับลูกเบี้ยวสำหรับปรับมุมกล้ามเนื้อ 

3.ใช้สายสลิงในการดึงแผ่นน้ำหนัก

4.การปรับมุมการฝึกของกล้ามเนื้อใช้ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ 

5.เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ 3 ตำแหน่ง คือ 

•ตำแหน่งที่ 1 กลางมัดกล้ามเนื้อ

•ตำแหน่งที่ 2 ปลายมัดกล้ามเนื้อ 

•ตำแหน่งที่ 3 ต้นมัดกล้ามเนื้อ 

6. เบาะนั่งปรับได้ตามสรีระของผู้ฝึกได้ 

7.  มีฝาครอบปิดชุดน้ำหนักทั้งด้านนอกและด้านใน

8.  โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

9.  สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม 175 ปอนด์ น้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ 

10.  ขนาดของเครื่อง 139.5 x 142 x 149.5 เซนติเมตร

 


 

เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อท้อง

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เครื่องฝึกกล้ามเนื้อท้อง (Abdominal Crunch) โดยการก้มให้กล้ามเนื้อท้องเกร็งขึ้น-ลง

2.มีคันโยกปรับลูกเบี้ยวสำหรับปรับมุมกล้ามเนื้อ 

3.ใช้สายสลิงในการดึงแผ่นน้ำหนัก

4.การปรับมุมการฝึกของกล้ามเนื้อใช้ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ 

5.เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ 3 ตำแหน่ง คือ 

•ตำแหน่งที่ 1 กลางมัดกล้ามเนื้อ

•ตำแหน่งที่ 2 ปลายมัดกล้ามเนื้อ 

•ตำแหน่งที่ 3 ต้นมัดกล้ามเนื้อ 

6. เบาะนั่ง,เบาะดันหลัง ปรับได้ตามสรีระของผู้ฝึกได้ 

7.  มีฝาครอบปิดชุดน้ำหนักทั้งด้านนอกและด้านใน

8.  โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

9.  สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม 150 ปอนด์ น้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ 

10.  ขนาดของเครื่อง 114 x 124 x 149.5 เซนติเมตร 


 


อุปกรณ์ช่วยฝึกยกน้ำหนักแบบ SMITH พร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก 150 กิโลกรัม

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกยกน้ำหนักแบบ SMITH MACHINE ด้วยการฝึกท่า Squat

2.เป็นการฝึกกล้ามเนื้อท่ายืนหรือนอนฝึกเล่นบาร์เบล

3.ใช้ลูกปืนแนวตรง  และมีการถ่วงน้ำหนักช่วย

4.โครงสร้างเป็นโครงเหล็ก มีความแข็งแรง  ทนทาน  พ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

5.มีแกนเหล็กสำหรับเก็บแผ่นน้ำหนัก  6  แกน

6.ออกแบบพิเศษ  ให้มีลักษณะเช่นเดียวกับอุปกรณ์ชุดฝึกกล้ามเนื้อ  คือ  มีการเคลื่อนที่ที่ราบรื่น  และให้ความปลอดภัยสูงในขณะที่ให้ความรู้สึกและให้ผลของการฝึก  เช่นเดียวกับอุปกรณ์ประเภท  Free weight 

7.พัฒนากลุ่มกล้ามเนื้ออย่างสมบูรณ์แบบ  ให้มีความแข็งแรงกว่า  ในเวลาอันรวดเร็ว

8.ระบบรอกขนาด  6  นิ้ว  และระบบถ่วงน้ำหนัก  ช่วยให้ผู้ใช้ทุกเพศ  ทุกวัย  และทุกสมรรถภาพ  สามารถใช้เครื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.พื้นที่วางอุปกรณ์  :  219  x  135  x  229  เซนติเมตร

10.มีตัวล็อคแผ่นน้ำหนักแบบเกลียวล็อค 2  อัน

11.แผ่นน้ำหนักเป็นแผ่นเหล็กหุ้มยาง มีน้ำหนักหลายแผ่นรวมกัน ไม่น้อยกว่า  150 กิโลกรัม 


 

เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างแบบลูกเบี้ยวปรับได้  

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เครื่องฝึกกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง (Back Extension) ด้วยการนั่งแล้วเกร็งเอนตัวไปด้านหลังออกแรงต้านกับน้ำหนัก

2.มีคันโยกปรับลูกเบี้ยวสำหรับปรับมุมกล้ามเนื้อ 

3.ใช้สายพานเส้นใยเคฟล่าร์ในการดึงแผ่นน้ำหนัก

4.การปรับมุมการฝึกของกล้ามเนื้อใช้ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ 

5.เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ 3 ตำแหน่ง คือ 

•ตำแหน่งที่ 1 กลางมัดกล้ามเนื้อ

•ตำแหน่งที่ 2 ปลายมัดกล้ามเนื้อ 

•ตำแหน่งที่ 3 ต้นมัดกล้ามเนื้อ 

6.เบาะนั่ง,เบาะดันหลัง ปรับได้ตามสรีระของผู้ฝึกได้ 

7.มีฝาครอบปิดชุดน้ำหนักทั้งด้านนอกและด้านใน

8.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

9.สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม 180 ปอนด์ น้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ 

10.สามารถเพิ่มน้ำหนักย่อยได้ละเอียดถึง 5 ปอนด์ จำนวน 2 ระดับ แบบหมุนลูกบิด 

11.ขนาดของเครื่อง 99 x 111.5 x 149.5 เซนติเมตร


เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้าแบบลูกเบี้ยวปรับได้ 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เครื่องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้า (Leg Extension) ด้วยการนั่งแล้วเตะขาขึ้นไปด้านหน้า ออกแรงต้านกับน้ำหนัก

2.มีคันโยกปรับลูกเบี้ยวสำหรับปรับมุมกล้ามเนื้อ 

3.ใช้สายพานเส้นใยเคฟล่าร์ในการดึงแผ่นน้ำหนัก

4.การปรับมุมการฝึกของกล้ามเนื้อใช้ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ 

5.เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ 3 ตำแหน่ง คือ 

•ตำแหน่งที่ 1 กลางมัดกล้ามเนื้อ

•ตำแหน่งที่ 2 ปลายมัดกล้ามเนื้อ 

•ตำแหน่งที่ 3 ต้นมัดกล้ามเนื้อ 

6. เบาะพิงหลัง ปรับได้ตามสรีระของผู้ฝึกได้ 

7. มีฝาครอบปิดชุดน้ำหนักทั้งด้านนอกและด้านใน

8. โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

9. สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม 195 ปอนด์ น้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ 

10. สามารถเพิ่มน้ำหนักย่อยได้ละเอียดถึง 5 ปอนด์ จำนวน 2 ระดับ แบบหมุนลูกบิด 

11. ขนาดของเครื่อง 119 x 104 x 149.5 เซนติเมตร  

 


 

 เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างแบบลูกเบี้ยวปรับได้  ( Low Back Extension ) 

คุณลักษณะ

-  เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ (สถานีเดี่ยว )สำหรับฝึก(Low Back Extension) 

-  มีระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ ปรับตำแหน่งที่ออกแรงได้   3 ตำแหน่ง 

-  มีแผ่นน้ำหนัก  200 ปอนด์ (แผ่นละ  20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อย  5 ปอนด์ จำนวน  2 ระดับ แบบ (knob) )

-  ใช้ระบบการดึงน้ำหนักสายเคฟล่าร์

-  เป็นผลิตภัณฑ์ของ USA 

 


เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้าแบบลูกเบี้ยวปรับได้ ( Leg Extension )

คุณลักษณะ

-  เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ (สถานีเดี่ยว )สำหรับฝึก(Leg Extension) 

-  มีระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ ปรับตำแหน่งที่ออกแรงได้   3 ตำแหน่ง 

-  ใช้ระบบการดึงน้ำหนักสายเคฟล่าร์

-  มีแผ่นน้ำหนัก  200 ปอนด์ (แผ่นละ  20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อย  5 ปอนด์ จำนวน  2 ระดับ แบบ (knob) )

 

-  เป็นผลิตภัณฑ์ของ 

 

 เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลังท่านอนแบบลูกเบี้ยวปรับได้

คุณสมบัติ

 

* เป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

* เป็นอุปกรณ์ฝึกแบบสถานีเดี่ยวสำหรับฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลัง (Seated Leg Curl)

* สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม 265 ปอนด์ (120 กิโลกรัม)

* ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายพานสังเคราะห์เสริมแรง แบบเส้นใยเคฟล่าร์ และมีระบบลูกเบี้ยว (cam)

* เบาะดันน่องปรับระยะได้

* ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายพานสังเคราะห์เสริมแรง แบบเส้นใยเคฟล่าร์ และแบบเคเบิล (สลิง) และมีระบบลูกเบี้ยว (cam) 


เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลังท่านั่งแบบลูกเบี้ยวปรับได้ (Seated Leg Curl) 

คุณลักษณะ

-  เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ (สถานีเดี่ยว )สำหรับฝึก (Seated Leg Curl) 

-  มีระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ ปรับตำแหน่งที่ออกแรงได้   3 ตำแหน่ง 

-  มีแผ่นน้ำหนัก  200 ปอนด์ (แผ่นละ  20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อย  5 ปอนด์ จำนวน  2 ระดับ แบบ (knob) )

-  ใช้ระบบการดึงน้ำหนักสายเคฟล่าร์

-  เป็นผลิตภัณฑ์ของ USA 

 


เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออกส่วนข้างและหลังส่วนบนแบบลูกเบี้ยวปรับได้ (Pec-Rear Delt) 

คุณลักษณะ

-  เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ (สถานีเดี่ยว )สำหรับฝึก (Pec Fly & Rear Delt) 

-  มีระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ 3 ตำแหน่ง , เบาะนั่ง ปรับความสูง-ต่ำได้ 6 ระดับ 

-  มีแผ่นน้ำหนัก  260 ปอนด์ (แผ่นละ  20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อย  5 ปอนด์ จำนวน  2 ระดับ แบบ (knob) )

-  ใช้ระบบการดึงน้ำหนักแบบสลิง

 

-  เป็นผลิตภัณฑ์ของ USA 


ดัมเบลล์หุ้มยางน้ำหนัก 2 – 32 กิโลกรัมพร้อมชั้นวาง

คุณลักษณะ

•เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการใช้งานใน FITNESS CLUB

•ดัมเบลเหล็ก มีขนาดน้ำหนัก ตั้งแต่ 2 - 32 กิโลกรัม

•ดัมเบลมีขนาดน้ำหนักละ 1 คู่ มีน้ำหนักดังนี้  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 , 22, 24, 26, 28, 30 , 32 ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

•ดัมเบลทำด้วยเหล็ก ก้อนน้ำหนักเป็นเหล็กหุ้มด้วยยาง แกนมือจับเป็นเหล็กชุบโครเมียมอย่างดี

•ชั้นวางรูปทรงแนวนอน เป็นโครงเหล็กมีความแข็งแรง สามารถหยิบดัมเบลได้สะดวก 

•บริเวณฐานรองมีวัสดุรองกันลื่น 


อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหลายมัดแบบผสมผสานตามหน้าที่การทำงานของกลุ่มกล้ามเนื้อ

 

คุณลักษณะ

·       เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการใช้งานใน FITNESS CLUB

·       เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อ 4 สถานี

·        โครงสร้างหลักเป็นเหล็กขนาด 2x2 นิ้ว และ 2x3 นิ้ว

·        เบาะทำจากโฟมอย่างดี หุ้มด้วยไวนิล

·       มีสถานีฝึกต่าง ๆ คือ

o   สถานีฝึกดึงแบบสายเคเบิลและรอกตัวบน (กล้ามเนื้ออก แขน และหลังส่วนบน)

o   สถานีฝึกถีบขา (กล้ามเนื้อขา)

o   สถานีฝึกดึงแบบเคเบิลแนวดิ่ง (กล้ามเนื้อมัดเล็ก และขา)

o   สถานีฝึกแบบดัน กล้ามเนื้อท้อง และเตะขา (กล้ามเนื้ออก ไหล่ ท้อง และขา)

·       โดยมีน้ำหนักแผ่นรวม 200 ปอนด์ น้ำหนักย่อยแผ่นละ 10 ปอนด์ โดยมีชุดน้ำหนักสำหรับฝึกจำนวน 200 ปอนด์  4 ชุด

·       มีนวมล็อคหน้าแข้งที่สามารถปรับให้เข้ากับขาทุกขนาด ในสถานีฝึกท่า Leg Extension

·        แขนดึงของสถานีฝึก Cable Station สามารถปรับระดับแขนได้หลายท่าฝึก
เก้าอี้ฝึกดัมเบลแบบปรับได้ 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เก้าอี้ฝึกยกน้ำหนักปรับระดับเบาะพิงหลังได้

2.เบาะรองนั่งและเบาะพิงหลัง เป็นเบาะโฟมชนิดแข็ง เย็บหุ้มด้วยวัสดุอย่างดี

3.ปรับระดับมุมเบาะหลัง 6 ระดับ แบบให้แกนล็อคค้ำกับแนวเหล็กระดับ

4.ปรับเบาะรองนั่งสูง-ต่ำได้ 4 ระดับ แบบสลักดึง เพื่อความสะดวกในการปรับ

5.โครงสร้างเหล็กเชื่อมติดกันเพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัย

6.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

7.ขนาดของเครื่อง  65 x 24 x 52 เซนติเมตร

 

อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

คุณลักษณะ 

•เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการใช้งานใน FITNESS CLUB

•โครงสร้างเป็นเหล็กทำสีป้องกันสนิม

•สามารถยืดเหยียดได้  10 ท่าฝึก ได้แก่    Calf, Upper Back, Lower Back, Shoulder , Pectoral , Quadriceps, Hamstring, Inner Thigh, Gluteus, Hip/Leg โดยฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ และผ่อนคลายกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต  

•มีเบาะนั่งและเบาะรองขา ผลิตจากโฟมหุ้มอย่างดี

•ตำแหน่งมือจับหุ้มยางกันลื่นขณะใช้งาน

•นวมรองข้อเท้าทำด้วยโฟม เพื่อรองรับสรีระ

•ขนาด  กว้าง 55 x ยาว 125 x สูง 95 เซนติเมตร

 


 

เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออก (Dependent Chest Press) 

คุณลักษณะ

-  เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ (สถานีเดี่ยว )สำหรับฝึก Chest Press 

-   มีแผ่นน้ำหนัก 80 กก. , ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายสลิง

-  เบาะนั่งปรับความสูง-ต่ำได้ 6 ระดับ 

-  ขนาด 120 x 100  x 144  ซม.

-   เป็นผลิตภัณฑ์ของ ASIA 


 

 

เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อไหล่แบบลูกเบี้ยวปรับได้ (Shoulder Press)  

คุณลักษณะ

-  เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ (สถานีเดี่ยว )สำหรับฝึก (Shoulder Press)  

-  มีระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ ปรับตำแหน่งที่ออกแรงได้   3 ตำแหน่ง 

-  มีแผ่นน้ำหนัก  200 ปอนด์ (แผ่นละ  20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อย  5 ปอนด์ จำนวน  2 ระดับ แบบ (knob) )

-  ใช้ระบบการดึงน้ำหนักสายเคฟล่าร์

-  เป็นผลิตภัณฑ์ของ USA 


 

เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อท้อง (Abdominal Crunch)

 คุณลักษณะ

-  เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ (สถานีเดี่ยว )สำหรับฝึก แบบ Abdominal Crunch 

-   สามารถปรับตำแหน่งเริ่มฝึกได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ และสามารถปรับนวมรองอกได้ 10 ระดับ 

-   มีแผ่นน้ำหนัก 70 กก. , ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายสลิง

-  ขนาด 90 x 95  x 138  ซม.

-  เป็นผลิตภัณฑ์ของ ASIA , มีมาตรฐาน ISO


 

อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อรวมแบบดึง  

คุณลักษณะ

-  เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ (สถานีเดี่ยว ) สำหรับใช้ฝึกกล้ามเนื้อหลัง ไหล่ ต้นแขนส่วนหน้า-หลัง 

    และอก แบบ  Functional trainer 

-  มีแผ่นน้ำหนัก มีน้ำหนัก 2 ข้างๆละ 80 กิโลกรัม 

-  ใช้ระบบการส่งกำลังด้วยสายสลิง


 

อุปกรณ์ช่วยฝึกยกน้ำหนักแบบ SMITH พร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก 150 กก.

คุณลักษณะ

-  อุปกรณ์ช่วยฝึกยกน้ำหนักในท่า Squat 

-  สามารถปรับตำแหน่งเริ่มยกให้สูงขึ้นลงได้ 9 ระดับ

-  แกนสำหรับแขวนเก็บแผ่น 6 แกน 

-  มีตัวล็อคแผ่นน้ำหนักแบบเกลียวล็อคเพื่อความมั่นคง   2  อัน

-  แผ่นน้ำหนักโอลิมปิค  หุ้มภายนอกด้วยยาง และมีช่องสำหรับมือจับ 3 ตำแหน่ง น้ำหนักรวม 

    150 กก.


 

เก้าอี้ฝึกบาร์เบลล์แบบมีความชัน พร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก 150  กิโลกรัม   

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เป็นเก้าอี้ฝึกยกน้ำหนัก โดยใช้บาร์เบลมาตรฐานแข่งขันโอลิมปิค

2.มีแท่นยืนสำหรับผู้ช่วยประคองบาร์เบล

3.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

4.เบาะรองนั่งและพนักพิงหลัง เป็นเบาะฟองน้ำชนิดแข็ง หุ้มด้วยวัสดุ ทนต่อการฉีกขาด และมีขนาดพอเหมาะในการรองรับร่างกาย

5.ที่รองรับคานบาร์เบลล์ทำด้วยเหล็ก มีหมุดดึงล็อคเพื่อใช้ปรับที่รองรับคานบาร์เบลล์ให้เลื่อนขึ้น-ลงอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้ 3 ตำแหน่ง

6.พนักพิงหลัง เอียงขึ้น (incline)

7.ขนาดของเครื่อง:  122  x  239  x  163  เซนติเมตร

8.คานยกน้ำหนัก มีความยาวไม่น้อยกว่า   2  เมตร ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม 

9.แผ่นน้ำหนักมีที่จับ 3 ตำแหน่ง

10.มีตัวล็อคแผ่นน้ำหนักทั้ง 2 ข้าง

11.เป็นแผ่นน้ำหนักหุ้มยาง ที่มีน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม 


 

เก้าอี้ฝึกบาร์เบลล์แบบราบ พร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก 150 กิโลกรัม

 คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เป็นเก้าอี้ฝึกยกน้ำหนัก โดยใช้บาร์เบลมาตรฐานแข่งขันโอลิมปิค

2.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

3.เบาะเก้าอี้ เป็นเบาะฟองน้ำชนิดแข็ง หุ้มด้วยวัสดุ ทนต่อการฉีกขาด และมีขนาดพอเหมาะในการรองรับร่างกาย

4.ที่รองรับคานบาร์เบลล์ทำด้วยเหล็ก มีหมุดดึงล็อคเพื่อใช้ปรับที่รองรับคานบาร์เบลล์ให้เลื่อนขึ้น-ลงอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ ได้ 3 ตำแหน่ง

5.ขนาดของเครื่อง:  122  x  239  x  163  เซนติเมตร

6.คานยกน้ำหนัก มีความยาวไม่น้อยกว่า   2  เมตร ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม 

7.แผ่นน้ำหนักมีที่จับ 3 ตำแหน่ง

8.มีตัวล็อคแผ่นน้ำหนักทั้ง 2 ข้าง

9.เป็นแผ่นน้ำหนักหุ้มยาง ที่มีน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม 


เก้าอี้ฝึกบาร์เบลล์แบบลาดเอียง พร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก 150 กิโลกรัม

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์ 

1.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

2.เบาะเก้าอี้ เป็นเบาะฟองน้ำชนิดแข็ง หุ้มด้วยวัสดุทนต่อการฉีกขาด และมีขนาดพอเหมาะในการรองรับร่างกาย

3.มีที่พักคาน 3  ตำแหน่ง 

4.คานยกน้ำหนัก มีความยาวไม่น้อยกว่า   2  เมตร ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม 

5.แผ่นน้ำหนักมีที่จับ 3 ตำแหน่ง

6.มีตัวล็อคแผ่นน้ำหนักทั้ง 2 ข้าง

7.แผ่นน้ำหนักมีน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม 

 


ม้าฝึกกล้ามเนื้อหลังแบบ  45 องศา 

คุณลักษณะ

-  เป็นม้าฝึกกล้ามเนื้อหลัง

-  แกนปรับเบาะรองขา ปรับได้   10 ระดับ

-  ขนาด  75 x  130 x  83 ซม.

-  มีมาตรฐาน ISO


 

เก้าอี้ฝึกกล้ามเนื้อท้อง 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

2.เบาะเก้าอี้ปรับความลาดเอียงสูง-ต่ำได้ 5 ระดับ 

3.นวมรองเข่าปรับตำแหน่งได้ 2 ตำแหน่ง

4.นวมรองข้อเท้าปรับตำแหน่งได้ 3  ตำแหน่ง

5.เบาะเก้าอี้ เป็นฟองน้ำ หุ้มด้วยหนัง PU 

 


 

เก้าอี้ฝึกดัมเบลแบบปรับได้ 

คุณลักษณะ

-  เป็นเก้าอี้ฝึกดัมเบลแบบปรับได้ 

-  มีเบาะพิงหลัง รองรับสรีระ ปรับได้ 10 ระดับ 

-  เบาะนั่งขนาดใหญ่ ปรับสูง-ต่ำ  ได้ 5 ระดับ 

-  มีมาตรฐาน ISO
เก้าอี้ฝึกดัมเบลแบบราบ 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เก้าอี้ฝึกยกน้ำหนักแบบราบ

2.เบาะเก้าอี้ เป็นเบาะฟองน้ำชนิดแข็ง หุ้มด้วยวัสดุทนต่อการฉีกขาด และมีขนาดพอเหมาะในการรองรับร่างกาย

3.โครงสร้างเหล็กเชื่อมติดกันเพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัย

4.โครงสร้างทำด้วยเหล็กวงรี พ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

5.ขนาดของเครื่อง  60 x 141 x 44 เซนติเมตร

 


 

เก้าอี้ฝึกกล้ามเนื้อท้องแบบปรับระดับได้ ราคา 60,000 บาท

คุณลักษณะเฉพาะ 

1. โครงสร้างทำด้วยเหล็ก

2. เบาะเก้าอี้เป็นเบาะฟองน้ำมีวัสดุหุ้ม 

3. เบาะเก้าอี้สามารถปรับความลาดเอียงได้ 

4. นวมรองเข่า , นวมรองข้อเท้า สามารถปรับตำแหน่งได้

 


อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.อุปกรณ์ฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ บริเวณที่มีความสำคัญกับการออกกำลังกาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนโลหิตในกล้ามเนื้อ

2.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

3.ประกอบด้วยเบาะนั่งและเบาะรองขา ผลิตจากโฟม หุ้มด้วยวัสดุทนต่อการฉีกขาด มีความทนทาน ไม่ดูดซับเหงื่อ และทำความสะอาดง่าย

4.แฮนด์จับหุ้มยางกันลื่น ทนทาน ไม่ซับเหงื่อ และมีสายคล้องข้อมือ เพื่อป้องกันการหลุดมือจากแฮนด์จับ เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติ

5.มีนวมรองข้อเท้า 

6.แสดงวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 10 ท่า คือ Quadriceps, Hamstring, Inner Thigh, Gluteus, Hip/Leg, Calf, Upper Back, Lower Back, Shoulder และ Pectoral

7.ขนาดของเครื่อง  76 x 132 x 99 เซนติเมตร

 


ดัมเบลหุ้มยางน้ำหนัก 2.5 – 25 กิโลกรัม พร้อมชั้นวาง 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.ดัมเบลมีจำนวน  10 คู่

2.ดัมเบล มีขนาดน้ำหนัก ตั้งแต่  2.5 - 25 กิโลกรัม

3.น้ำหนักแตกต่างกันระดับละ  2.5 กิโลกรัม ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.ดัมเบลทำด้วยเหล็ก ก้อนน้ำหนักเป็นเหล็กหุ้มยาง 

5.แกนมือจับดัมเบลเป็นเหล็กชุบโครเมียม

6.ชั้นวางรูปทรงแนวนอน วางดัมเบลได้ 10 คู่

7.ชั้นวางโครงสร้างทำด้วยเหล็ก พ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

8.ชั้นวางมีขนาด 55 x 248 x 75 เซนติเมตร

 


 

อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อรวม

คุณลักษณะ

-  มีสถานีฝึก ได้แก่ สถานีฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้า/ต้นขาส่วนหลัง( Leg Extension/ Leg Curl) ,  สถานีฝึก 

  กล้ามเนื้ออก/หลังส่วนบน (Chest Press/Seated Row) , สถานีฝึกกล้ามเนื้อไหล่/ หลังส่วนบน (Shoulder  

  Press/Lat Pulldown) , สถานีฝึกกล้ามเนื้อท้อง/หลังส่วนล่าง( Abdominal  Crunch/Back Extension) , 

  สถานีฝึกกล้ามเนื้อท้องส่วนข้างซ้าย-ขวา (Rotary Torso) 

-  กระบอกไฮโดรลิกติดตั้งในแนวดิ่ง มีจำนวนรวม 10 กระบอก 

-  จุดหมุนของแกนที่เคลื่อนหมุน ใช้ตลับลูกปืน (Bearing) ม้าฝึกกล้ามเนื้อหลังแบบ  45 องศา 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหลัง  และกล้ามเนื้อท้องแนวเฉียง

2.ออกแบบให้ทำมุมเอียง  45  องศา  เพื่อให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนากล้ามเนื้อ

3.เบาะรองรับตัวขนาดใหญ่  หุ้มด้วยหนัง สามารถปรับขึ้น-ลงได้  ช่วยให้การฝึกเป็นไปอย่างสบายและปลอดภัย  เหมาะกับผู้ใช้ทุกขนาดรูปร่าง

4.มีลูกกลิ้งโฟมขนาดใหญ่  ช่วยยึดข้อเท้าให้อยู่กับที่

5.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

6.ขนาดของเครื่อง  66 x 107 x 84 เซนติเมตร

 

 


อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อรวมแบบดึง 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหลัง  ต้นคอ  ไหล่  ต้นแขนด้านหน้า-ด้านหลัง  และอก ด้วยการเลือกแผ่นน้ำหนัก

2.โครงสร้างเป็นโครงเหล็ก  ที่มีความแข็งแรง  ทนทาน  และทนต่อแรงดึงสูง  เหมาะสำหรับใช้ในสถานออกกำลังกายพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต ทนต่อการขูดขีด  และการกะเทาะจากการใช้งาน  และบำรุงรักษาง่าย

3.ใช้สายสลิงในการดึงแผ่นน้ำหนัก

4.ออกแบบรูปทรงให้มีความมั่นคง  เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้ในขณะออกกำลังกาย

5.ชุดแผ่นน้ำหนักมาตรฐาน  :   2  Stacks    น้ำหนักข้างละ  73  กิโลกรัม

6.ขนาดของเครื่อง  397 x 89 x 232 เซนติเมตร     


 

 

 

แผ่นยางรองพื้นพร้อมติดตั้ง

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เป็นพื้นยางสังเคราะห์ สำหรับปูพื้นในห้องออกกำลังกาย  

2.มีความหนา 2 มิลลิเมตร  สามารถรองรับแรงกระแทก

3.มีความยืดหยุ่นและรองรับแรงกระแทก