วิทยาศาสตร์การกีฬา

ชุดวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบแสดงผลทันทีในการวิเคราะห์ท่าทาง ราคา 1,100,000 บาท

คุณลักษณะเฉพาะ

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการศึกษาลักษณะการเคลื่อนไหวได้จากภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้อธิบายในเชิงชีวกลศาสตร์ให้กับนักกีฬาและผู้สนใจได้ เป็นอุปกรณ์สำหรับบันทึกภาพเคลื่อนไหว (Video base high speed) พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหว สามารถแสดงผลการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบทันทีขณะบันทึกภาพ (Real time tracking) ใช้งานได้อย่างสะดวกในทุกสภาพแสงทั้งในอาคารและกลางแจ้ง อุปกรณ์มีความสะดวกในการขนย้ายเพื่อใช้งานนอกสถานที่  

สามารถนำข้อมูลที่เป็นภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง, แก้ไขการเคลื่อนไหว

สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวพร้อมกับการติดตาม (Tracking) อุปกรณ์แสดงเครื่องหมายชนิดไดโอดเปล่งแสง (LED Marker) แบบอัตโนมัติทันทีทันใดจากภาพเคลื่อนไหว 

สามารถระบุระยะพิกัดอุปกรณ์แสดงเครื่องหมายชนิดไดโอดเปล่งแสงได้ สูงสุดไม่น้อยกว่า  5 ตำแหน่งพร้อมกัน

สามารถจำแนกอุปกรณ์แสดงเครื่องหมายชนิดไดโอดเปล่งแสงด้วยสีของอุปกรณ์แสดงเครื่องหมายได้สูงสุด 3 สี ได้แก่ สีแดง สีน้ำเงินและสีเขียว และสามารถเปลี่ยนสีของแสงที่แสดงได้ด้วยอุปกรณ์ควบคุม (รีโมท)

สามารถเทียบระยะมาตรฐาน (Calibrate) แบบ 2 มิติ ในแนวตั้ง (Vertical) และแนวนอน (Horizontal) 

สามารถเทียบระยะมาตรฐานของการบิดเบือน (Distort) โดยใช้การเทียบระยะมาตรฐานแบบกระดานหมากรุก (Camera distort calibration)

สามารถวัดมุมที่กำหนดโดยโปรแกรมหรือตามความต้องการของผู้ใช้ได้

สามารถแสดงการวัดเป็นเส้นกราฟและแบบตัวเลขในภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูงขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

สามารถนำเข้าภาพเคลื่อนไหวจากแหล่งข้อมูลอื่นได้

สามารถวัดระยะระหว่างจุด 2 จุด แบบอัตโนมัติทันทีทันใดจากภาพเคลื่อนไหว

สามารถแสดงข้อมูลมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อหรือจุด 3 จุด (3 Points angle) แบบอัตโนมัติทันทีทันใดจากภาพเคลื่อนไหว

สามารถแสดงข้อมูลมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อหรือจุด 4 จุด (4 Points angle) แบบอัตโนมัติทันทีทันใดจากภาพเคลื่อนไหว

สามารถวัดมุมที่เปลี่ยนแปลงไปในแนวแกน X หรือ Y ของจุด 2 จุด (Angle to the plane) แบบ 2 มิติ (2D) ได้ 

มีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่กำหนดไว้แล้ว (Predefined report) สำหรับการวิเคราะห์ การเดิน (Gait  analysis) แบบ 2 มิติ (2D Gait analysis) 

สามารถระบุช่วงของการเดิน (Gait phase) สำหรับวิเคราะห์การเดินได้ (Gait Analysis)

มีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่กำหนดไว้แล้ว (Predefined report) สำหรับการวิเคราะห์ การวิ่ง (Running  Analysis)  แบบ 2 มิติ (2D Running analysis)  สามารถระบุช่วงของการวิ่ง (Running phase) สำหรับ วิเคราะห์การวิ่งได้ (Running analysis)

มีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่กำหนดไว้แล้ว (Predefined report ) สำหรับการวิเคราะห์ การปั่นจักรยาน  (Bike analysis) 

สามารถระบุช่วงของการปั่น (Spin phase) สำหรับวิเคราะห์การปั่นจักรยานได้ (Bike analysis)

มีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่กำหนดไว้แล้ว (Predefined report ) สำหรับการวิเคราะห์การกระโดด (Jump analysis)

สามารถควบคุมการเล่นภาพและข้อมูลการวัด รวมถึงเลือกข้อมูลส่วนที่ต้องการรายงานได้

สามารถรายงานผลการวิเคราะห์เป็นข้อมูลตาราง (Excel) หรือรูปแบบเอกสาร (PDF) ได้อย่างรวดเร็ว

สามารถบันทึกภาพวีดีโอพร้อมแนวเส้นการเคลื่อนไหวได้

สามารถรายงานผลการวิเคราะห์การเดิน (Gait analysis) แบบเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของการเดิน (Normal gait analysis) 

สามารถปรับการบันทึกภาพเพื่อป้องกันการสะท้อนของแสง (light Reflex) ได้

สามารถปรับความเข้มของสี Markers ได้

สามารถปรับความเข้มของแสงได้โดยใช้เครื่องมือในโปรแกรม

สามารถหมุนภาพกลับในแนวปกติได้ (กรณีวางกล้องผิดแนว) โดยใช้เครื่องมือใน Program

มีเครื่องมือวาดเส้น สามารถวัดระยะ มุม จากภาพนิ่งในโปรแกรม

ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์

ใน 1 ชุดประกอบด้วย 

 

 

กล้องบันทึกข้อมูลการเคลื่อนไหวพร้อมเลนส์  (Optical lens ปรับระยะด้วยมือ)  1 ชุด

คุณลักษณะเฉพาะ

สามารถรับภาพสี ความเร็วไม่น้อยกว่า 100 เฟรมต่อวินาที

สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายเชื่อมต่อได้ (POE)

สามารถใช้โปรแกรมควบคุมบนระบบปฏิบัติการวินโดว์

ขาตั้งกล้องชนิดไม่น้อยกว่า 3 ขา พร้อมหัวต่อ

 

 

 

ชุดเชื่อมต่อสัญญาณแบบประสานสัมพันธ์ (Synchronize ) จำนวน 1 ชุด

คุณลักษณะเฉพาะ

สายสัญญาณแบบกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (GigE) 

สามารถนำกำลังไฟฟ้าสำหรับกล้องวิดิโอ

กล่องเชื่อมต่อสายสัญญาณ 

อุปกรณ์แสดงเครื่องหมายชนิดไดโอดเปล่งแสง 

พร้อมอุปกรณ์ควบคุม

เทปยืดหยุ่นสำหรับติดอุปกรณ์แสดงเครื่องหมาย 

 

 

คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบพกพา 1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

มีหน่วยประมวลผล ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.0 กิกะเฮิร์ต

มีหน่วยความจำ ไม่น้อยกว่า 4 กิกะไบท์

มีความจุฮาร์ดดิส ไม่น้อยกว่า 250 กิกะไบท์

มีความสามารถในการสื่อสารทั้งแบบ Ethernet และ

ไร้สายแบบ Wi-Fi

มีหน้าจอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว

มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows10 

มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

กระเป๋ามีวัสดุกันกระแทก 

 

เครื่องพิมพ์ จำนวน  1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

มีเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์สีหรือขาวดำได้ 


 

 

 

ชุดฝึกและฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยออกซิเจน ราคา 13,610,000 บาท

คุณลักษณะทั่วไป

1. ห้องชุดฝึกและฟื้นฟู เป็นระบบห้องจำลองสภาพพื้นที่สูง ควบคุมปริมาณออกซิเจน สามารถแยกออกเป็น ห้องฝึก 1 ห้อง, ห้องฟื้นฟู 1 ห้อง และ 1 ห้องควบคุม

2. ห้องสำหรับฝึก เป็นห้องจำลองสภาพพื้นที่สูง ควบคุมให้ปริมาณออกซิเจนน้อยกว่าบรรยากาศทั่วไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเม็ดเลือดในร่างกาย เพิ่มปริมาณการใช้พลังงานและแคลอรี่

3. ห้องสำหรับฟื้นฟู เป็นห้องควบคุมปริมาณออกซิเจนมากกว่าบรรยากาศทั่วไป เพื่อฟื้นฟูความเหนื่อยได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มขบวนการฟื้นคืนลดกรดแลคติคออกจากกล้ามเนื้อ


คุณลักษณะเฉพาะ

1. ห้องชุดมีขนาดโดยรวม มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 7 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 2 เมตร แบ่งได้ 3 ห้อง คือ

    ห้องฝึกออกซิเจนน้อย, 2) ห้องฟื้นฟูออกซิเจนมาก และ 3) ห้องควบคุม

2. ห้องฝึกสามารถปรับระดับอากาศในที่สูงตามระดับน้ำทะเลได้ ตั้งแต่ 500 – 4,000 เมตร

3. ควบคุมการเพิ่มระดับความสูงได้แม่นยำ   40 เมตร

4. ระยะเวลาในการเติมแรงดันอากาศ ตั้งแต่ 0  -  4,000 เมตร  ภายในระยะเวลา 120 นาที

5. การควบคุมแบบหน้าจอสัมผัสที่มีระดับรหัสผ่านที่ด้านนอกห้องชุด โดยควบคุมระดับออกซิเจน รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วย

6. ทั้งห้องฝึกและห้องฟื้นฟูจะติดตั้งชุดเซ็นเซอร์สำหรับวัดออกซิเจน เพื่อตรวจสอบความเข้มข้นของออกซิเจนภายในห้อง พร้อมกับระบบฉุกเฉินหยุดการทำงาน หากพบค่าที่ผิดปกติสูงเกินกว่าที่ตั้งไว้

7. ทั้งห้องฝึกและห้องฟื้นฟูจะติดตั้งชุดเซ็นเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิ, ความชื้น

8. ภายในห้องฝึกมีจอมอนิเตอร์แสดงสถานะปัจจุบัน โดยแสดงระดับความสูงเป็นเมตร, ระดับออกซิเจนเป็นเปอร์เซ็นต์ และระดับคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหน่วย ppm รวมถึงแสดงอุณหภูมิ และมีระบบแจ้งเตือนการชำรุดเสียหายขณะใช้งาน

9. ระบบควบคุมตั้งเวลา ช่วยให้ห้องพร้อมใช้งานในระดับความสูงที่กำหนดหรือตามเวลาที่กำหนด และบันทึกการใช้งานในห้อง

10. ระบบปรับอากาศสำหรับควบคุมอุณหภูมิในห้องฝึกและห้องฟื้นฟู มีขนาดไม่น้อยกว่า 20,000 BTU ต่อขนาดห้องไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร โดยทำงานร่วมกับระบบควบคุมออกซิเจนภายในห้อง และเชื่อมต่อกับระบบควบคุมส่วนกลาง